Reklame izrađujemo:

- oslikavanjem direktno na podlogu u laku (boji) otpornim na UV